Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Miekelotte Hobbywinkel

Niet tevreden
Indien u niet tevreden bent over ons, onze producten, onze diensten of de levering, neem dan binnen zeven dagen na levering telefonisch of per mail contact met ons op. Miekelotte zal dan uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Uiteraard mag u ook reageren als u wel tevreden bent.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Miekelotte en op alle op enigerlei wijze met Miekelotte aangegane overeenkomsten en voor alle afnemers van Miekelotte. Onder afnemer wordt verstaan alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die met Miekelotte een overeenkomst in welke vorm dan ook aangaan en  de afnemer is degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten en / of diensten worden geleverd. De afnemer dient voorafgaand aan het bevestigen van de internetbestelling op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hier akkoord voor te geven in het bestelformulier. Er kan op geen enkele wijze beroep worden gedaan op het ontbreken van kennis omtrent de inhoud van deze voorwaarden.

Bestellingen
Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden in de (web)winkel, op beurzen, per mail en / of tijdens workshops. Miekelotte hanteert geen minimum order- en/of bestelbedrag.

Verzendkosten
De onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor levering binnen Nederland. Voor alle leveringen die als brievenbuspost kunnen worden geleverd (in een door de brievenbus passende verpakking) is uw bijdrage beperkt tot de werkelijke portikosten en een mogelijke bijdrage in de verpakkingskosten. Voor alle post die niet door de brievenbus past, geldt het tarief van pakketpost. Uw bijdrage daarin is € 7,65, ongeacht de grootte of de waarde van uw bestelling. Bij bestellingen binnen Nederland boven de € 80,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor levering binnen de EU gelden afwijkende tarieven en deze worden op aanvraag berekend en zijn afhankelijk van de plaats van levering en de waarde van de zending. Voor alle verzendingen geldt dat deze voor rekening en risico van de ontvanger worden verzonden. Op verzoek van de afnemer kan de zending verzekerd en/of aangetekend verzonden worden. De kosten van verzekering en/of aantekening komen te allen tijde voor rekening van de afnemer.

Betaling
De betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden door middel van overboeking onder vermelding van ordernummer en naam, op ING Bankrekeningnummer IBAN: NL17 INGB 0003 2448 49 ten name van Miekelotte. BIC: INGB NL2A.
De afnemer dient de bestelling te betalen binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de verzonden orderbevestiging of factuur. Als de betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, zal de bestelling worden geannuleerd zonder dat de afnemer hiervan op de hoogte wordt gesteld. De bestelling, de betaling en de verzending zullen worden bevestigd aan het bij de bestelling opgegeven emailadres.

Levertijd
Levering zal, behoudens bijzondere omstandigheden, plaats vinden binnen maximaal 3 werkdagen na de ontvangst van de betaling door Miekelotte. Levering vindt plaats naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres.  De genoemde levertijd is indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of annulering van de bestelling, tenzij de verwachtte levertijd langer dan 21 dagen na ontvangst van de betaling is. Mocht een artikel onverhoopt niet op voorraad zijn dan wordt de afnemer hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. In overleg tussen de afnemer en Miekelotte wordt bepaald wat er met de bestelling gebeurd.

Retourneren en reclames
Alle retourzendingen dienen vooraf te zijn aangemeld via email. Bij de bevestiging van uw retourverzoek ontvangt u een retournummer per email. De afnemer kan het product binnen 7 dagen na de levering door Miekelotte terugsturen, waarbij de afnemer de retourverzendkosten voor haar rekening neemt. De goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd, in ongeopende en/of onaangebroken en originele verpakking en in een deugdelijke verzendverpakking te worden geretourneerd onder vermelding van het retournummer. Het risico van de retourzending ligt bij de verzender van de goederen. Producten die beschadigd, gebruikt, aangebroken zijn of niet in de ongeopende verpakking worden geretourneerd, zullen niet vergoed worden. De beslissing hieromtrent ligt bij Miekelotte. Indien een retour wordt gehonoreerd, zal Miekelotte binnen tien werkdagen de oorspronkelijke koopsom exclusief verzendkosten, terugbetalen op de rekening van de betaler.

Aanbiedingen, prijzen en prijswijzigingen
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. De prijzen vermeld op de website zijn in euro's en inclusief BTW. Miekelotte is niet gebonden aan haar prijsaanbod indien duidelijk sprake is van zet- of programmafouten in schriftelijke en digitale mailings of op de website en in de winkel. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Voordat levering plaats vindt wordt de afnemer ingelicht over een prijsstijging en is de afnemer in geval van een prijsstijging gerechtigd de bestelling te annuleren.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling en het aangaan van de leveringsovereenkomst en het beheren van alle daaruit voortvloeiende activiteiten in het kader van een klantrelatie, inclusief het uitvoeren van marketingactiviteiten, en met inbegrip van invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Miekelotte zal nimmer gegevens verstrekken aan derden of openbaar maken, tenzij de wet dit vereist.

Afbeeldingen
Afbeeldingen en kleuren op de internetsite of in de internetwinkel kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. In geringe mate afwijkende afbeeldingen en kleuren zijn nimmer gegronde redenen voor annulering van orders en/of retournering van artikelen.

Workshops
De voor, tijdens of na een workshop gebruikte of getoonde voorbeelden zijn alleen bedoeld voor inspiratie en demonstratie en mogen ook alleen voor dat doeleinde gebruikt worden. Er mogen geen foto’s of kopieën worden gemaakt van deze voorbeelden van derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming is verkregen. Voor het gebruik van materialen en gereedschappen geldt dat deze op zodanige manier dienen te worden gebruikt dat geen schade wordt gelopen aan eigendommen van derden of aan derden. Het gebruik van gereedschappen is bij de prijs inbegrepen, deze gereedschappen blijven ten allen tijde eigendom van Miekelotte.  Aanmelding voor een workshop kan per mail, fax of telefoon. Mocht het voorkomen dat een workshop om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, dan kan deze samengevoegd worden met een andere data of op een andere data worden gevolgd. Afnemers worden hier minimaal een dag van te voren via email van op de hoogte gesteld.